,

بدرود عزت الله انتظامی و سیدضیاءالدین دری با دنیا