آرزوی بزرگ

۱۳۷۲

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱آغاز۰۱:۵۵
۲تم بهروز۰۱:۱۶
۳مجوز۰۰:۴۰
۴مهر تایید۰۰:۴۸
۵سناریو۰۱:۴۵
۶ آرزوی بلورین۰۳:۴۵
۷خیال پرواز۰۱:۰۲
۸خیال پرواز (نسخه جایگزین)۰۰:۵۲
۹شکایت۰۳:۱۱
۱۰وسترن۰۵:۰۰
۱۱انزوا۰۱:۵۴
۱۲کیف۰۱:۵۸
۱۳وسوسه۰۱:۰۸
۱۴غزل خداحافظی تو بخون۰۱:۱۶
۱۵بدبختی۰۱:۵۴

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک