زم‌هریر

۱۳۸۸

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱کارون۰۱:۲۰
۲مزار۰۱:۴۴
۳حرکت۰۱:۱۴
۴رشادت۰۱:۳۰
۵رشادت (ریپریس)۰۱:۰۱
۶چرخش۰۲:۵۳
۷مالیخولیا۰۱:۵۸
۸امید۰۱:۴۴
۹وحی۰۲:۰۰
۱۰وداع آخر۰۲:۳۰
۱۱ذهن آشفته۰۱:۲۱
۱۲فریاد اعتراض۰۲:۳۶
۱۳شعف۰۲:۳۴
۱۴تعالی۰۱:۵۳
۱۵کجا رفته‌ای؟۰۱:۳۷
۱۶خسته دل (سولو گیتار)۰۰:۴۲
۱۷زم هریر (سولو پیانو)۰۴:۰۸
۱۸لب کارون۰۲:۵۶

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک