کانی مانگا

۱۳۶۶

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezerگوش دادن از Anghami
ناممدت
۱کانی مانگا۰۱:۳۰
۲خواب (تیتراژ اول)۰۱:۳۶
۳در جستجوی خلبان۰۲:۴۳
۴ خلبان۰۲:۰۱
۵ محاصره۰۲:۱۶
۶تعقیب۰۲:۵۳
۷شکار۰۱:۱۱
۸ذبیح۰۱:۲۰
۹ دو تکاور۰۱:۱۰
۱۰فرار۰۲:۲۶
۱۱شبیخون و رویارویی۰۳:۳۷
۱۲ تک تیرانداز۰۱:۳۲
۱۳پرتگاه۰۱:۳۵
۱۴تیتراژ پایانی۰۲:۰۶

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک