اعتراض

۱۳۷۸

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱ترانه رفاقت۰۵:۱۷
۲اعتراض (تیتراژ ابتدایی)۰۶:۵۷
۳رهایی۰۱:۱۹
۴پریشانی۰۱:۵۳
۵تم رضا۰۱:۰۳
۶کجایی۰۲:۲۷
۷تکه‌ای استخوان۰۳:۴۰
۸تم مجدی۰۰:۳۵
۹خروس۰۲:۰۶
۱۰فریاد۰۳:۲۲
۱۱به یاد تو۰۱:۴۶
۱۲خاطرات۰۱:۴۹
۱۳شکوه۰۳:۴۸
۱۴درد دل۰۲:۲۷
۱۵رفاقت۰۱:۴۷
۱۶تظاهرات۰۲:۵۱
۱۷تقاص۰۲:۲۲
۱۸ترانه رفاقت (تیتراژ پایانی)۰۵:۱۷
۱۹رهایی (نسخه جایگزین)۰۰:۴۷
۲۰به یاد تو (نسخه جایگزین)۰۱:۴۶
۲۱خاطرات (نسخه جایگزین)۰۱:۴۹
۲۲رفاقت (نسخه جایگزین)۰۱:۴۶

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک