از کرخه تا رایان

از کرخه تا راین

۱۳۷۱

ناملینک‌های دانلود
۱تنهایی ۱شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲از کرخهشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۳توهمشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۴اولین دیدارشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۵درد و دلشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۶دوریشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۷تولدی دیگرشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۸خبر ناخواستهشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۹لیلاشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۰تنهایی ۲شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۱نگرانیشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۲هدیه ۱شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۳نجوا ۱شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۴جبههشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۵اندوهشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۶به دنبال صداشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۷وداع با یاران ۱شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۸دلهرهشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۱۹نجوا ۲شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۰خبر ناگهانیشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۱وحیشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۲وداع با یارانشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۳دلاورانشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۴ابدیتشنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube
۲۵هدیه ۲شنیدن از SoundCloadگوش دادن از Itunesگوش دادن از Amazonشنیدن از Youtube

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک
ویولن ارسلان کامکار، علی رحیمیان، رضا عالمی، جابر اطاعتی، مهدی جوانفر
آلتو سیاوش ظهیرالدینی، محمد بیگلری
ویولن سل کریم قربانی، محسن تویسرکانی
کنترباس علیرضا خورشید‌فر
هورن جاوید مجلسی، مسعود غریب‌نواز
ترومپت منوچهر بیگلری
دف بیژن کامکار
پیانو / سینتی سایزر آندره آرزومانیان
گروه کر الهه حمیدی شیرازی، سودابه شمس، مهدی نیکنام، اسفندیار قره‌باغی
صدابردار ناصر فرهودی