گرگ‌ها

۱۳۶۶

دسترسی در : شنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱گرگ‌ها (تیتراژ ابتدایی)۰۳:۴۴
۲والی و حکیم۰۲:۱۰
۳زندانی۰۱:۵۴
۴شکار امشب۰۱:۰۵
۵دروازه۰۱:۱۱
۶عزا۰۲:۵۹
۷دعا۰۱:۲۸
۸خاتون۰۱:۴۷
۹حکیم را دستگیر کنید۰۲:۱۴
۱۰پدر۰۱:۰۱
۱۱ظلم۰۱:۵۶
۱۲روضه۰۱:۳۵
۱۳شبیخون جابر۰۳:۵۱
۱۴وصیت۰۲:۵۶
۱۵درباریان۰۱:۴۸
۱۶امید۰۱:۵۱
۱۷دزد انگشتری۰۲:۴۷
۱۸گرگ‌ها (تیتراژ پایانی)۰۳:۰۱
۱۹انگشتری۰۰:۴۸
۲۰دستور آزادی۰۰:۵۴
۲۱قانون۰۰:۵۶
۲۲شیوع۰۱:۴۱
۲۳وداع۰۴:۵۴
۲۴شکار شاهانه۰۱:۳۸
۲۵فرمان سرور۰۱:۱۹
۲۶آرام باش۰۱:۴۵
۲۷توفان۰۱:۰۴
۲۸اعتراف۰۰:۵۰
۲۹آسیه۰۲:۰۷
۳۰راز۰۱:۰۱
۳۱رجز۰۱:۰۵
۳۲شب سیاه۰۲:۲۹
۳۳دوای تلخ۰۲:۰۰
۳۴دسیسه۰۱:۲۴
۳۵داغ فرزند۰۰:۴۴
۳۶خائن۰۲:۱۰
۳۷دلسوخته۰۱:۱۸
۳۸در پیشگاه۰۰:۴۸
۳۹دل تاریک۰۱:۵۹
۴۰اشک نفرت۰۱:۱۲
۴۱بی‌گناه۰۱:۵۲
۴۲جانشین داروغه۰۱:۳۴
۴۳تحول۰۱:۰۵
۴۴فریب۰۱:۵۳

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک