مردان آنجلس

۱۳۷۶

دسترسی در : شنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezer
ناممدت
۱سرآغاز۰۳:۲۴
۲بانو هلن۰۲:۱۰
۳فیلادلفیا، روم شرقی۰۲:۴۶
۴پلوتونیوس۰۳:۰۳
۵ماکسیمیلیان۰۴:۵۰
۶آدونیا۰۲:۵۶
۷به دنبال ماکسیمیلیان۰۲:۱۴
۸خون مسیحی۰۲:۳۹
۹بانو هلن (ریپریس)۰۱:۲۸
۱۰شبگرد‌ها۰۳:۴۰
۱۱ژولیوس و ماکسیمیلیان۰۲:۵۸
۱۲پایان راه۰۲:۲۰
۱۳مخفیگاه۰۳:۳۱
۱۴کمین۰۰:۵۸
۱۵امپراتور۰۶:۳۸
۱۶مناجات۰۲:۰۱
۱۷جشن۰۲:۱۷
۱۸خدای من، خدای عیسی۰۰:۵۴
۱۹بت‌های ناتوان۰۳:۳۶
۲۰محاصره۰۵:۲۷
۲۱یک دوست۰۳:۱۷
۲۲قربانی برای آپولو۰۴:۴۰
۲۳مصلوب شدن۰۲:۳۵
۲۴وحی۰۱:۴۸
۲۵اصحاب کهف۰۲:۱۲
۲۶وحشت۰۱:۵۸
۲۷پایان۰۳:۱۹
۲۸به استقبال مردان خدا۰۶:۰۹
۲۹به یاد هلن۰۲:۳۰
۳۰استقبال۰۲:۱۷
۳۱دقیانوس۰۱:۴۱
۳۲تصمیم۰۱:۱۶
۳۳یاد مادر۰۵:۳۲
۳۴توبه۰۲:۴۵
۳۵به دنبال فراری‌ها۰۴:۱۳
۳۶تونل۰۲:۲۳
۳۷کشف مسیحیان۰۲:۴۹
۳۸دسگیری مسیحیان۰۲:۱۳
۳۹ردپا۰۱:۵۱
۴۰خبرچین۰۱:۴۷
۴۱ترور۰۳:۰۱
۴۲اندیشه۰۰:۴۷
۴۳آدونیا (نسخه جایگزین)۰۲:۵۵
۴۴بانو هلن (نسخه جایگزین)۰۲:۰۹
۴۵خدای من، خدای عیسی (ریپریس)۰۰:۵۱
۴۶تصمیم (نسخه جایگزین)۰۱:۱۷
۴۷به استقبال مردان خدا (ریپریس)۰۳:۰۴

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک