ترن

۱۳۶۶

دسترسی در : شنیدن از بیپ‌تیونزشنیدن از Spotifyگوش دادن از Itunesشنیدن از Youtubeگوش دادن از Youtube Musicگوش دادن از Amazonگوش دادن از Deezerگوش دادن از Anghami
ناممدت
۱ترن (تیتراژ ابتدایی)۰۳:۳۷
۲در راه۰۱:۲۳
۳لوکوموتیوران۰۳:۲۴
۴در فکر فرار۰۱:۲۱
۵دلهره۰۲:۰۲
۶خداحافظ وروجک۰۲:۰۶
۷فرار۰۲:۴۵
۸بازداشت۰۱:۴۳
۹ایستگاه آخر۰۱:۳۷
۱۰گروگان۰۲:۱۶
۱۱کفن پوش‌ها۰۱:۲۳
۱۲پیروزی۰۲:۰۷
۱۳ترن (تیتراژ پایانی)۰۳:۴۹

آهنگساز مجید انتظامی
دستیار آهنگساز آذرنوش صدرسالک