گالری

کنسرت سمفونی کارون

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

کنسرت سمفونی مقاومت

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده سمفونی کارون، موومان چهارم: شکوه کارون

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

گفتگو با مجید انتظامی درباره موسیقی فیلم در سینمای ایران

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده موسیقی متن فیلم بوی پیراهن یوسف

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده سمفونی مقاومت، موومان دوم: رویش

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

این فصل را با من بخوان

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده سمفونی کارون، موومان سوم: خودباوری و خودکفایی

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده سمفونی ایثار، موومان چهارم: ایثار

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده سمفونی ایثار، موومان دوم: پرواز

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده سمفونی مقاومت، موومان یکم: عروج

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت

اجرای زنده موسیقی متن فیلم از کرخه تا راین

۱۳ فروردین ۱۳۹۷/توسط مدیر سایت
بارگذاری موارد بیشتر